Advocaat huurrecht bedrijfsruimte

Onze advocaat huurrecht voor bedrijfsruimte kan bijstaan tijdens een geschil over huur en verhuur van middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte, zoals kantoorruimte.
Huurders van middenstandsbedrijfsruimte (winkel- en horecabedrijfsruimte) genieten ruimere huurbescherming dan huurders van overige bedrijfsruimte zoals kantoorruimte.

Advocaat huurrecht bedrijfsruimte bij een geschil over huur en verhuur winkelruimte (middenstandsbedrijfsruimte)

Heeft de huurder huurbescherming en voor hoelang?

Bij middenstandsbedrijfsruimte kunnen partijen in de huurovereenkomst niet ten nadele van de huurder van de wettelijke bescherming afwijken. Dat wordt anders als het afwijkende beding door een rechter is goedgekeurd. Zo geldt de huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte van rechtswege voor vijf jaar en wordt die termijn behoudens opzegging na verloop van die termijn verlengd met vijf jaar. Ook kan de huurovereenkomst, als partijen niet met wederzijds goedvinden beëindigen, pas beëindigd worden nadat de rechter hierover onherroepelijk heeft geoordeeld en kan de huur na 5 jaar slechts door de verhuurder opgezegd worden wegens dringend eigen gebruik of door wanprestatie aan de kant van de huurder.

Opzegging van de huur kan slechts minimaal een jaar voor het verstrijken van de 5 jaarstermijn.

Kan de (ver)huurder de huurovereenkomst zomaar opzeggen/ontbinden?

De verhuurder kan alleen schriftelijk per aangetekende brief of via een deurwaardersexploot de huurovereenkomst opzeggen. In de opzegging moeten de gronden worden genoemd die tot de opzegging leiden.

Zowel de huurder als verhuurder hebben een opzegtermijn van tenminste een jaar. Indien de verhuurder deze termijn niet respecteert, wordt de overeenkomst na de eerste vijf jaar met nog eens vijf jaar verlengd. Na tien jaar komt er hierdoor geen extra verlenging meer.

Opzegging door de verhuurder is alleen mogelijk als de huurder ermee instemt. Stemt de huurder er niet mee in, dan moet de verhuurder de kantonrechter vragen om de huurovereenkomst te beëindigen.

Een vordering voor beëindiging van de huur na de eerste vijf jaar wordt alleen toegewezen als:

1. Er sprake is van wanprestatie aan de kant van de huurder, bijvoorbeeld door een huurachterstand te hebben laten ontstaan;
2. De verhuurder aannemelijk maakt dat hij het gehuurde zelf nodig heeft voor dringend eigen gebruik;

Kan de huurprijs gewijzigd worden?

Verhuurder en huurder zijn vrij een huurprijs overeen te komen. Slechts wanneer er in de huurovereenkomst in een verhogings- dan wel indexeringsclausule opgenomen is, kan de huurprijs worden verhoogd zoals aangegeven in deze bepalingen.

Huurder en verhuurder kunnen los hiervan de rechter vragen de huurprijs te wijzigen indien de huurprijs niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse.
Bij een nadere vaststelling van de huurprijs let de rechter op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, ten tijde van de dag van het instellen van de vordering.

De vordering tot nadere huurprijsvaststelling is slechts ontvankelijk indien deze gepaard gaat met een advies omtrent een nadere huurprijs, opgesteld door één of meer door partijen gezamenlijk benoemde ter zake deskundigen.

Als partijen onderling er niet uitkomen welke deskundige moet worden aangewezen, dan kan de meest gerede partij, meestal de partij die de aanpassing wenst, zich wenden tot de rechter met het verzoek een deskundige aan te wijzen. Menigmaal vraagt de rechter de Bedrijfshuur Advies Commissie (BHAC) om advies. De huurprijsvaststelling ziet alleen toe op de kale huur.

Advocaat huurrecht bedrijfsruimte bij een geschil over huur en verhuur overige bedrijfsruimte (kantoorruimte)

Wat is overige bedrijfsruimte?

In de dagelijkse praktijk is alle bedrijfsruimte die niet onder detailhandelsbedrijfsruimte kan worden geschaard, overige bedrijfsruimte. Meestal gaat het dan om kantoorruimte, maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld kerken, scholen of bioscopen.

Bestaat er bij kantoorruimte recht op huur-en huurprijsbescherming?

In tegenstelling tot middenstandsbedrijfsruimten heb je bij overige bedrijfsruimten geen recht op wettelijke huur- en huurprijsbescherming. U spreekt de huurprijs en huurprijsverhogingen onderling af. De jaarlijkse huurprijsverhoging voor woonruimten geldt niet voor bedrijfsruimten. Standaard is je betalingstermijn ook je opzegtermijn. In het huurcontract kun je een andere opzegtermijn afspreken.

Is er ontruimingsbescherming?

De huurder rest slechts een beroep op de (tijdelijke) ontruimingsbescherming. Van deze regeling kan in de huurovereenkomst niet ten nadele van de huurder worden afgeweken.

De huurder kan de kantonrechter verzoeken om de termijn waarbinnen ontruiming dient plaats te vinden, te verlengen. De huurder dient daartoe uiterlijk binnen twee maanden na het tijdstip waartegen ontruiming is aangezegd een verzoekschrift in te dienen bij rechter.
Dit is een fatale termijn; bij overschrijding ervan heeft de huurder zijn recht verspeeld om een verlengingsverzoek in te dienen. Dit is géén verlenging van de huurovereenkomst, maar slechts een verlenging van de termijn waarbinnen ontruiming moet plaatsvinden.
De indiening van dit verzoek schorst de verplichting van de gewezen huurder om tot ontruiming over te gaan, totdat op het verzoek is beslist.

Geen advocaat huurrecht voor bedrijfsruimte nodig maar wel specifiek op zoek naar een advocaat voor huurders? Lees hier meer over bij Gooische Advocaten.