Advocaat contractenrecht

Je kunt bedrijfsmatig of privé een verbintenis mondeling of schriftelijk aangaan. Voor het rechtsgeldig tot stand komen van veel verbintenissen is geen schriftelijk contract noodzakelijk en volstaat een mondelinge overeenkomst. Het probleem met mondeling gemaakte afspraken is echter dat deze moeilijker te bewijzen zijn. Als er een conflict ontstaat met degene met wie je afspraken hebt gemaakt, sta je sterker met een document waarin exact staat beschreven wat de gemaakte afspraken zijn. Het is daarom aan te raden belangrijke afspraken op papier te zetten, zodat je op basis daarvan je contractspartij kunt aanspreken wanneer hij de gemaakte afspraken niet nakomt.

Een bijkomend voordeel van het schriftelijk vastleggen van afspraken is dat eventuele onduidelijkheden tussen partijen veelal worden opgehelderd tijdens het vastleggen van de afspraken in een overeenkomst. Voorkomen van conflicten is beter dan genezen en het is in jouw belang dat de gemaakte afspraken duidelijk zijn.

Dit alles bewerkstellig je door een schriftelijke vastlegging, waarbij een advocaat contractrecht van Gooische Advocaten je bij uitstek van dienst kan zijn door een overeenkomst op te stellen of te controleren. Een advocaat contractenrecht of verbintenissenrecht van Gooische Advocaten kan je ook wijzen op de juridische consequenties van bepaalde te maken afspraken zodat je weet wat je rechten en plichten zijn en die van je contractspartij.

Een advocaat contractenrecht inschakelen?

Als schuldeiser heb je een aantal mogelijkheden, als een verbintenis niet nagekomen wordt. Soms is het voldoende dat je de schuldenaar aanmaant om alsnog de overeengekomen verplichtingen na te komen. Helaas is dit lang niet altijd het geval.

Als schuldeiser kunt je bij niet-nakoming of wanprestatie:

  • Nakoming vorderen;
  • Nakoming en aanvullende schadevergoeding vorderen;
  • Vervangende schadevergoeding vorderen;
  • De overeenkomst ontbinden en vergoeding van schade vorderen

Mag je je eigen verplichting opschorten?

Van geval tot geval moet worden bekeken of opschorting mogelijk en gerechtvaardigd is. Voorafgaand aan de hierboven omschreven maatregelen kun je je verplichtingen op grond van de overeenkomst opschorten. Opschorting is echter pas mogelijk wanneer de andere partij in verzuim is komen te verkeren.

Wanneer is er sprake van verzuim?

Verzuim treedt in wanneer een voor nakoming gestelde termijn verstrijkt zonder dat die verplichting is nagekomen. Wanneer geen termijn voor nakoming is vastgelegd, dan treedt verzuim pas in nadat “in gebreke is gesteld”.

Verzuim treedt ook zonder ingebrekestelling in wanneer valt te voorzien dat de wederpartij niet zal nakomen, bijvoorbeeld omdat de wederpartij dit zelf meedeelt, of als nakoming feitelijk niet meer mogelijk is.

Wat kan de advocaat contractenrecht voor je doen?

De advocaat contractenrecht kan je adviseren over je opties bij wanprestatie/niet nakoming door je
contractspartner;
Onze advocaat contractenrecht kan voor je procederen in geschillen over de nakoming, wanprestatie, ontbinding en schadevergoeding.
De advocaat contractenrecht of advocaat verbintenissenrecht kan worden ingeschakeld voor het opstellen of controleren van onder meer de navolgende documenten:

  • Arbeidsovereenkomsten;
  • Vaststellingsovereenkomsten;
  • Geldleningovereenkomsten;
  • Huurovereenkomsten;
  • Koopovereenkomsten;
  • Consumentenovereenkomsten.

Een geschil in contractenrecht of verbintenissenrecht maar niet zeker of je recht hebt op een advocaat? Lees meer over vrije advocaatkeuze.